>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای مدیریت در نظام سلامت   
سال:1395 - دوره:1 - شماره:1


  tick  یک آیه، یک برداشت - صفحه:9-9

  tick  مقایسه هزینه های درمانی کودکان مبتلا به فلج مغزی در دو روش مراقبت در منزل و مراکز درمانی - صفحه:11-19

  tick  ارتباط مدیریت مشارکتی و مقاومت در برابر تغییر از دیدگاه مدیران بیمارستان‌های آموزشی یزد - صفحه:21-27

  tick  تخمین قیمت تمام شده عمل جراحی کاتاراکت در بیمارستان حضرت زهرا (س) منطقه زینبیه اصفهان با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت -1393 - صفحه:29-34

  tick  همبستگی تعهد سازمانی پرستاران و کیفیت خدمات بستری در مرکز آموزشی و درمانی جامع زنان تهران - صفحه:35-41

  tick  بررسی عملکرد طرح تحول نظام سلامت از دیدگاه مدیران اجرایی بیمارستان‌های دانشگاهی استان یزد در سال 1394 - صفحه:43-49

  tick  مطالعه مولفه‌های بازاریابی موثر بر نحوه ارائه خدمات درمانی در بیمارستان‌ها - صفحه:51-59

  tick  بررسی عوامل وقوع خطاهای پزشکی در نظام گزارش داوطلبانه در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران - صفحه:61-69

  tick  بررسی رابطه یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد در سال1394 - صفحه:71-80
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved