>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای مدیریت در نظام سلامت   
سال:1395 - دوره:1 - شماره:2


  tick  یک آیه، یک برداشت - صفحه:81-81

  tick  ارتباط میزان مصرف انرژی با شاخص ‌های عملکردی در بیمارستان‌ های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز: 90-1388 - صفحه:83-92

  tick  چالش‌ های استقرار حیطه مدیریت خطر حاکمیت بالینی: مطالعه کیفی در بیمارستان ‌های دانشگاهی - صفحه:93-102

  tick  الگوهای ارتباطی پزشک و بیمار: مطالعه موردی در بیمارستان شهید صدوقی یزد - صفحه:103-110

  tick  وضعیت مدیریت پسماند در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در سال 1392 - صفحه:111-118

  tick  کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با سلامت روان پرسنل بالینی بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی یزد - صفحه:119-127

  tick  وضعیت فرهنگ سازمانی و ارتباط آن با تعهد و پتانسیل کارآفرینی سازمانی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1395-1394 - صفحه:128-135

  tick  مقایسه عملکرد خانواده های دارای فرزند کم توان ذهنی با خانواده های دارای فرزند سالم - صفحه:136-144

  tick  ارتباط عدالت ادراک شده سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - صفحه:145-152
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved