>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای مدیریت در نظام سلامت   
سال:1396 - دوره:2 - شماره:1


  tick  یک آیه، یک برداشت - صفحه:1-1

  tick  بررسی اختلالات و مشکلات ناشی از نوبت کاری در پرستاران بیمارستان‌های منتخب عمومی- آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال1394 - صفحه:3-11

  tick  همبستگی سبک ‌های رهبری با رضایت شغلی و میزان شادکامی در کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت - صفحه:12-19

  tick  تاثیر شاخص ‌های منتخب بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی بر مخارج سلامت در کشور‌های توسعه یافته و درحال توسعه - صفحه:20-28

  tick  ارزیابی کارایی بخش‌ های مراقبت ویژه بیمارستان ‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی یزد با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‌ ها - صفحه:29-38

  tick  تحلیل عوامل موثر بر ترک بیمارستان با مسئولیت شخصی: مطالعه مورد- شاهدی در یک بیمارستان آموزشی- درمانی - صفحه:39-47

  tick  ارتباط نابرابری جنسیتی و شاخص‌ های مربوط به کودکان در کشورهای با سطوح درآمد مختلف: یک مطالعه اکولوژیک - صفحه:48-56

  tick  اولویت ‌های پژوهشی رشته مدیریت، اقتصاد و سیاستگذاری سلامت: مطالعه کیفی در ایران - صفحه:57-66

  tick  پیش بینی کننده های جمعیت شناختی رضایت شغلی در پرستاران - صفحه:67-77
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved