>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای مدیریت در نظام سلامت   
سال:1396 - دوره:2 - شماره:2


  tick  یک آیه، یک برداشت - صفحه:78-78

  tick  بررسی وضعیت کارآفرینی در دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - صفحه:79-87

  tick  صنعت گردشگری پزشکی شهر شیراز: راهکار‌های‌توسعه ای - صفحه:88-95

  tick  طراحی الگوی مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان - صفحه:96-107

  tick  رهبری توزیعی، رویکردی جدید برای رفتارهای خود جوش در بیمارستان‌ها - صفحه:108-117

  tick  ارزیابی استانداردهای بیمارستان سبز در مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1395 - صفحه:118-129

  tick  زیرساخت‌ها و اقدامات لازم به موازات اصلاح تعرفه‌های خدمات پزشکی برای بهبود عملکرد نظام سلامت ایران؛ یک مطالعه کیفی - صفحه:130-145

  tick  بررسی رابطه راهبردهای مطالعه و یادگیری با اضطراب امتحان در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال 1395 - صفحه:146-153

  tick  رتبه بندی علل بروز خطای دارویی از دیدگاه پرستاران بیمارستان‌های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی یزد - صفحه:154-161
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved