>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای مدیریت در نظام سلامت   
سال:1396 - دوره:2 - شماره:4


  tick  یک آیه، یک برداشت - صفحه:247-247

  tick  کارکرد مدیریت راهبردی در کنترل بیماری‌های انگلی اندمیک در ایران (مورد: فاسیولیازیس) - صفحه:248-250

  tick  رهبری اصیل رویکردی جدید جهت هوشمند سازی بیمارستانها - صفحه:251-259

  tick  بررسی میانگین زمان انتظار ویزیت متخصص طب اورژانس در بخش اورژانس: یک مطالعه موردی - صفحه:260-266

  tick  ارزیابی عوامل موثر بر اثربخشی انجمن‌های خبرگی بیمارستان‌های آموزشی با رویکرد ترکیبی مدل‌سازی ساختاری تفسیری- فازی: یک مطالعه موردی - صفحه:267-284

  tick  دیدگاه دانشجویان پزشکی در کسب مهارت‌های مدیریتی، آموزشی و فردی پس از طی دوره کارورزی پزشکی اجتماعی - صفحه:285-294

  tick  بررسی تاثیر اجرای دستورالعمل ارزش نسبی خدمات سلامت بر پرداخت از جیب بیمه شدگان تحت پوشش سازمان بیمه سلامت در بیمارستان‌های منتخب استان بوشهر، 1393 - صفحه:295-304

  tick  شناسایی فرصت‌های بهبود و ارتقاء فرآیندهای اورژانس با استفاده از نقشه برداری جریان ارزش: یک مطالعه موردی - صفحه:305-314

  tick  رویکردهای یادگیری دانشجویان و ارتباط آن با درگیری تحصیلی و عملکرد کیفی - صفحه:315-323
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved