>
Fa   |   Ar   |   En
   سلامت روان کودک   
سال:1395 - دوره:3 - شماره:2


  tick  مقایسه تاثیر درمان رابطه والد – کودک و درمان متمرکز بر خانواده بر کارکرد خانواده های دارای فرزند مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای - صفحه:9-20

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر کیفیت دلبستگی و مهارت‌های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای - صفحه:21-30

  tick  مقایسـۀ پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان ابتدایی مبتلا و غیرمبتلا به اختلال کاستی توجه و بیش فعالی - صفحه:31-39

  tick  مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، باورهای فراشناختی، و روان بنه‌های سازش نایافته اولیه در دانش آموزان مبتلا و غیرمبتلا به لکنت زبان - صفحه:41-54

  tick  مداخله‌های پیشگیرانه خانواده محور: تاثیر بر روابط والد ـ کودک و روش های تربیتی والدین - صفحه:55-63

  tick  اثربخشی امیددرمانی گروهی بر افسردگی، احساس تنهایی، و خودکارآمدی دانش‌آ‌موزان دختر - صفحه:65-75

  tick  مقایسه پرخاشگری و دانش هیجانی کودکان پسر بی‌سرپرست و بدسرپرست با کودکان عادی - صفحه:77-85

  tick  مشکلات رفتاری دانش‌آموزان خانواده‌های تک‌والدی و دو ‌والدی از دیدگاه معلمان آنها - صفحه:87-96

  tick  مقایسۀ ادراک زمان محرک های دارای بار هیجانی درکودکان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال اوتیسم - صفحه:97-107
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved