>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی تطبیقی کشورهای اسلامی پیشرو در تولید علم: مطالعه ایران، ترکیه، مصر و پاکستان در پایگاه اطلاعات علمی esi  
   
نویسنده مصطفوی اسماعیل ,کیانی حمیدرضا
منبع پژوهشنامه علم سنجي - 1394 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:51 -68
فایل تمام متن
چکیده    هدف: این مطالعه در پی ارزیابی تطبیقی تولیدهای علمی نمایه‌شده ایران، ترکیه، مصر و پاکستان در میان سال های 2002 تا 2012 با استفاده از شاخص ها و آمارهای پایگاه اطلاعات علمی esi می‌باشد.   روش‌شناسی: نوع پژوهش حاضر، کاربردی بوده که با استفاده از روش شناسی علم‌سنجی انجام‌گرفته‌است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد و میانگین) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تعقیبی توکی) از طریق به کارگیری نرم‌افزار آماری spss، نسخه 20 انجام‌شد. جامعه پژوهش، کشورهای اسلامی «ایران، ترکیه، مصر و پاکستان» هستند. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان‌می دهند که از نظر سهم تولیدهای علمی و میزان استنادها، به‌ترتیب، کشورهای ترکیه، ایران، مصر و پاکستان قراردارند؛ ولی در رتبه بندی براساس متوسط میزان استناد به یک مقاله، کشور ایران پس از ترکیه، مصر و پاکستان قرارگرفته‌است؛ در متوسط میزان استناد به یک مقاله نیز، ترکیه در یازده رشته از رشته های 22گانه پایگاه در بالاترین جایگاه و در دو رشته در پایین ترین جایگاه و کشور ایران در یک رشته در بالاترین جایگاه و در ده رشته در پایین ترین جایگاه، به‌ترتیب «بهترین و ضعیف‌ترین» عملکرد را داشته اند. حوزه های موضوعی برخوردار از مقالات داغ هریک از کشورها نیز، ایران (9)، ترکیه (7)، پاکستان (5) و مصر (4) شناسایی شده‌اند؛ همچنین [در] حوزه های موضوعی پراستناد برای هریک از کشورها نیز، ترکیه (22)، ایران (20)، پاکستان (19) و مصر (16)، شناسایی شده‌اند و رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار میان سهم مقالات علمی و میزان استنادهای این چهار کشور مشاهده‌می شود؛ نتایج آزمون تعقیبی توکی نیز نشان‌داد که میانگین سهم مقالات و استنادهای کشور ترکیه از کشورهای پاکستان و مصر، بیشتر است و در سایر موارد، تفاوتی معنی دار مشاهده‌نشده‌است نتیجه‌گیری: بررسی‌ها نشان‌می دهند که در مقایسه با کشورهای اسلامی پیشرو در تولید علم، رشد مقالات علمی ایران از لحاظ علمی، چشمگیر است؛ درصورتی‌که میزان رشد استنادها در وضعیتی مطلوب قرارندارد.
کلیدواژه تولید علم، کشورهای اسلامی، ایران، ترکیه، مصر، پاکستان، پایگاه اطلاعات علمی esi
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شاهد, ایران
پست الکترونیکی hrkianih@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved