>
Fa   |   Ar   |   En
   بروندادهای علمی اعضای هیئت علمی دانشکده‌های علوم پزشکی دانشگاه شاهد در پایگاه استنادی اسکوپوس در فاصله سال‌های 2000 تا 2011  
   
نویسنده ریاحی اصل جواد ,شرفی علی
منبع پژوهشنامه علم سنجي - 1394 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:15 -30
فایل تمام متن
چکیده    هدف: امروزه ارزیابی کمی و کیفی برونداده‌های علمی، از جمله مهمترین شاخص‌های سنجش تولیدات علمی دانشگاه‌ها، موسسه‌ها و کشورها محسوب می‌شود لذا هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت بروندادهای علمی اعضای هیئت علمی دانشکده های علوم پزشکی دانشگاه شاهد، در پایگاه استنادی اسکوپوس (2000 تا 2011) می‌باشد. روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی است که با روش اسنادی و پیمایشی با رویکرد علم‌سنجی انجام شده است. داده‌های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و به کمک نرم افزار excel تجزیه‌وتحلیل‌شد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان‌دادند که فقط 32 نفر (24درصد) از جامعه پژوهش، دارای مدرک علمی نمایه‌شده در پایگاه اسکوپوس بودند. روند کلی رشد بروندادهای علمی جامعه پژوهش به‌رغم صعودی‌بودن، منظم نبوده، حتی در برخی سال ها نزولی بوده‌است. از کل 279 برونداد علمی نمایه‌شده، 276 مورد به دانشکده پزشکی، هفت مورد به دانشکده دندان‌پزشکی و پنج مورد به دانشکده پرستاری، مربوط بوده‌اند و بیشترین نوع مدرک نمایه شده، مقاله مجله بوده‌است. دانشکده های پزشکی، دندان‌پزشکی و پرستاری، به‌ترتیب، دارای بیشترین میزان تعداد استنادها و شاخص هرش بوده اند ولی از لحاظ نسبت استناد به مدارک، دانشکده پرستاری، عملکردی بهتر نسبت‌ به دو دانشکده دیگر داشته‌است. حوزه موضوعی پزشکی به‌طور کلی با 83/41درصد، بیشترین سهم را داشته و دو حوزه موضوعی دندان‌پزشکی و پرستاری با 12/1 و 22/0درصد، کمترین سهم را داشته اند. بروندادهای سه، چهار و پنج نویسنده ای، به‌ترتیب، بیشترین سهم را داشته اند. میزان همکاری علمی جامعه پژوهش با پژوهشگران ایرانی و پژوهشگران دانشگاه شاهد، بیش از همکاری علمی با پژوهشگران غیرایرانی و پژوهشگران غیردانشگاه شاهد بوده‌است. پژوهشگران کانادایی و دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیشترین سهم را در همکاری علمی خارج از کشور و خارج از دانشگاه با جامعه پژوهش داشته اند. نتیجه‌گیری: نتایج نشان‌می‌دهد که میزان تولیدات علمی و همکاری‌های علمی اعضای هیئت علمی پزشکی دانشگاه شاهد روند صعودی داشته است
کلیدواژه علم‌سنجی، دانشگاه شاهد، برونداد علمی، پایگاه استنادی اسکوپوس، اعضای هیئت علمی علوم پزشکی
آدرس دانشگاه شاهد, ایران, دانشگاه شاهد, کتابخانه مرکزی, ایران
پست الکترونیکی atashbig_ali65@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved