>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل دیدگاه‌های پژوهشگران موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی درخصوص اثر تحریم‌های خارجی بر ارتباطات علمی و فعالیت‌های پژوهشی  
   
نویسنده الماسی کبری ,جمالی مهموئی حمیدرضا ,یوسفی احمد
منبع پژوهشنامه علم سنجي - 1395 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:27 -42
فایل تمام متن
چکیده    هدف: هدف این پژوهش شناسایی و بررسی آثار تحریم‌های خارجی اعمال‌شده بر ایران، بر ارتباطات علمی و فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگرانِ موسسۀ تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی است.روش‌شناسی: این پژوهش از نوع ترکیبی کیفی‌کمّیِ متوالی است. در بخش کیفی از شیوۀ مطالعه موردی و در بخش کمّی از پیمایش استفاده شده است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل 200 نفر از پژوهشگران موسسۀ تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی است. نمونه‌گیری در بخش کیفی به شیوۀ هدفمند و با مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته با 15 نفر از پژوهشگران موسسۀ تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی انجام شد و با استفاده از نتایج مصاحبه‌ها، پرسش‌نامه‌ای به صورت آنلاین طراحی شد و در اختیار جامعه آماری قرار گرفت  که 51 نفر از آن ها به آن پاسخ دادند.یافته‌ها: یافته های پژوهش نشان داد که تحریم‌های علمی و اقتصادی هم بر فعالیت‌های پژوهشی و هم بر فعالیت‌های تولیدی موسسه اثرات منفی شامل افت ارتباطات علمی، سختی فعالیت پژوهشی و درنتیجه بعضاً افت کیفیت و کمّیت فعالیت پژوهشی گذاشته است. همچجنین تحریم‌ها آثار مثبتی، همچون بالابردن دید محققان داخلی برای تبدیل محدودیت‌های ایجادشده به فرصت برای رشد بیشتر علمی داشته‌اند.نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که اثرات منفی تحریم‌ها موجب اثرات روانی در میان پژوهشگران و بروز خودتحریمی شده است. همچنین تحریم‌ها آثاری مثبت مانند تقویت روحیه خودباوری و زمینه‌سازی برای ظهور خلاقیت شده اند علاوه براین میزان اثرگذاری تحریم بر حوزه‌های علمی مختلف، متفاوت بوده است.
کلیدواژه تحریم، تحریم‌های خارجی، تحریم علمی، ارتباطات علمی، پژوهشگران، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده روان‌شناسی و علوم‌تربیتی, گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات واکس و سرم‌سازی رازی, ایران
پست الکترونیکی yousefi261@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved