>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش تراکم کلمات کلیدی در وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاه‌های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شهر تهران  
   
نویسنده ساجد طهورا ,نورمحمدی حمزه علی ,اسدی سعید
منبع پژوهشنامه علم سنجي - 1395 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:1 -26
فایل تمام متن
چکیده    هدف: امروزه وب، اصلی‌ترین ابزار دسترسی و اشاعه اطلاعات به‌شمارمی‌رود و کتابخانه‌های دانشگاهی با عرضه خدمات خود از طریق وبگاه کتابخانه، موجبات رشد هر چه بیشتر خود و کاربران را فراهم‌می‌سازند؛ ازسوی‌دیگر، یکی از اولین دغدغه‌های ناشران وب‌سایت‌ها دستیابی به رتبه‌های برتر در میان وب‌سایت‌های مشابه و هم‌موضوع است؛ بدین منظور، همواره سیاهه‌ای از عناوین، کلیدواژه‌ها و توصیف‌هایی که احتمال‌دارد رتبه‌های برتر را کسب‌کنند، تهیه و در طراحی صفحات لحاظ‌می‌شوند. به‌منظور بازیابی موفق اطلاعات در وب‌سایت‌ها بررسی میزان تراکم کلمات کلیدی، یکی از عوامل اصلی به‌شمارمی‌آید. این پژوهش به‌دنبال پاسخ‌دادن به این مسئله است که «کتابخانه های دانشگاه های ایران تا چه اندازه و چگونه از کلمات کلیدی در طراحی وبگاه‌های خود استفاده‌می کنند؟».روش‌شناسی: پژوهش حاضر به شیوه تحلیل محتوا انجام‌شده‌است. جامعه پژوهش، پانزده وب‌سایت کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تابع وزرات علوم، تحقیقات و فناوری شهر تهران را شامل می‌شود. نرم‌افزار تحلیل‌گر تراکم کلمات کلیدی، گردآوری داده‌ها را انجام‌داده‌است. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان‌می دهند که درمجموع، هیچ‌یک از کتابخانه های دانشگاهی مورد مطالعه، در وب‌سایت خود از کلمات کلیدی مناسب استفاده‌نکرده‌اند؛ دراین‌میان، وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به دلیل استفاده از کلمات کلیدی پربسامد و مرتبط در ابربرچسب‌های اصلی، توانسته‌است میزان رویت‌پذیری بالایی را کسب‌کند؛ همچنین در رتبه‌بندی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های مرکزی، دانشگاه تهران در موتور جستجوی گوگل، رتبه‌ای بالا را به خود اختصاص‌داده‌است. نتیجه‌گیری: تحلیل نتایج، بیانگر این امر است که استفاده از تراکم کلمات کلیدی و همچنین، توجه به اهمیت برچسب‌ها در وب‌سایت‌ها، می‌تواند نقشی مهم را در بالابردن رتبه سایت و افزایش رویت سایت ایفاکند که [این امر]، باعث تحقق بازیابی موفق کتابخانه‌های دانشگاهی می‌شود.
کلیدواژه تراکم کلمات کلیدی، طراحی وب‌سایت، کتابخانه مرکزی دانشگاهی، ابربرچسب
آدرس دانشگاه شاهد, ایران, دانشگاه شاهد, ایران, دانشگاه شاهد, ایران
پست الکترونیکی asadi.s@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved