>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله مهندسی بهداشت حرفه ای   
سال:1395 - دوره:3 - شماره:4


  tick  ارائه ابعاد حوادث شغلی براساس وابستگی گروه های ریسک و آسیب(مطالعه موردی طی سالهای 1384 تا 1393 ) - صفحه:1-9

  tick  بررسی اثربخشی برنامه‌های مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط ‌زیست (Hse) و ارتباط آن با رضایت شغلی، مورد مطالعه: یکی ازواحدهای تولید روغن نباتی غرب تهران - صفحه:10-21

  tick  بررسی علل رویدادهای ناشی از خطای انسانی در عملیات های تعمیر و نگهداشت در صنعت پتروشیمی با استفاده از Hfacs - صفحه:22-30

  tick  بررسی کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با عملکرد شغلی در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی - صفحه:31-37

  tick  ارزیابی ریسک کمر درد ناشی از جابجایی بیمار با استفاد از شاخص Mapo در پرسنل پرستاری یکی از بیمارستان های تهران و ارائه راهکارهای کنترلی - صفحه:38-45

  tick  بررسی میزان آمادگی مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در مواجهه با شرایط اضطراری با استفاده از راهنمای Iso 22399:2003 و ارایه راهکارهای بهبود - صفحه:46-52

  tick  بررسی بارکار ذهنی و عوامل موثر بر آن در پرستاران یکی از بیمارستان های کرمانشاه - صفحه:53-60

  tick  تعیین کارآیی زئولیت Zsm-5 آغشته به نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در حذف فتوکاتالیستی بخارات استایرن - صفحه:61-67
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved