>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های نوین در تصمیم گیری   
سال:1396 - دوره:2 - شماره:4


  tick  طراحی مدل زمان‌بندی کامیون‌ها در سیستم انبار عبوری موقت چند دربه با رویکرد توقف عملیات - صفحه:1-27

  tick  طراحی مدل آماد معکوس چند دوره‌ای با مسیرهای متفاوت بازیابی محصول در شرایط عدم قطعیت - صفحه:29-55

  tick  تعیین ماندگاری و سودآوری مشتریان بانک با استفاده از تعمیم مدل درخت تصمیم و جنگل رگرسیون - صفحه:57-79

  tick  مدل تولید- موجودی چندمحصولی فازی با کمبود، دوباره‌کاری و محدودیت های نرخ تولید محدود، فضای انبار و سرمایه و حل آن به‌وسیله الگوریتم‌های فرا ابتکاری - صفحه:81-104

  tick  کاهش شدت انرژی در بیمارستان پس از پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی با در نظر گرفتن ترجیحات فازی مصرف‌کننده - صفحه:105-128

  tick  بهینه‌سازی بر مبنای شبیه‌سازی توالی انجام پروژه‌های توسعه محصول جدید در مراکز پژوهشی - صفحه:129-152

  tick  تعیین اولویت‌‌های رقابتی در زنجیره تامین پایدار سلسله مراتبی تحت شرایط عدم‌‌اطمینان (مطالعه موردی: مجموعه شرکت‌‌های پارس‌‌توشه) - صفحه:153-177

  tick  بهینه‌سازی مبادلات در بورس گل و گیاه با در نظر گرفتن شرکت آماد طرف سوم تحت شرایط عدم قطعیت - صفحه:179-205

  tick  تخمین میزان اثر عوامل ایجاد اتلاف زمانی در پروژه‌های ساختمانی با استفاده از روش شبکه عصبی تعمیم‌یافته - صفحه:207-228

  tick  بررسی منطق تصمیم‌گیری کارآفرینان ایرانی مبتنی بر نظریه امکان‌گرایی - صفحه:229-254

  tick  ارائه یک مدل استوار جدید در مسئله موازنه زمانه- هزینه گسسته در پروژه‌های با محدودیت بودجه - صفحه:255-273
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved