>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های نوین در تصمیم گیری   
سال:1395 - دوره:1 - شماره:2


  tick  توسعه مدل چندهدفه مکان یابی مراکز امدادی در حالت احتمالی بودن دسترس پذیری - صفحه:1-27

  tick  استراتژی‌های پایدار تکاملی دفاع و حمله با وجود اهداف مجازی و رویکرد قابلیت اطمینان - صفحه:29-52

  tick  طراحی سیستم توصیه گر به‌منظور بهینه‌سازی و مدیریت تسهیلات بانکی بر مبنای الگوریتم‌های خوشه‌بندی و طبقه‌بندی تسهیلات - صفحه:53-76

  tick  شبیه سازی سیستم مدیریت پالت با رویکرد تقسیم مخاطره ( مورد مطالعه : زنجیره تامین گروه خودروسازی سایپا) - صفحه:77-115

  tick  تعیین جایگاه موقعیت استراتژیک یک موسسه آموزشی در منحنی عمر سازمانی با رویکرد فازی– مطالعه موردی دانشکده علوم انسانی دانشگاه خلیج‌فارس - صفحه:117-138

  tick  ارائه‌ی یک رویکرد جدید تحلیل پوششی داده‌ها با مرزهای کارا و ناکارا برای انتخاب تامین کننده با وجود خروجی‌های نامطلوب و داده‌های نادقیق - صفحه:139-170

  tick  مطالعه طولی الگوی تغییرات گونه های راهبرد تولید در شرکتهای تولیدی ایران در افق 1388-1394 - صفحه:171-192

  tick  ارائه روشی چند مرحله ای از وزن مشترک و Topsis به منظور رتبه بندی واحدها - صفحه:193-214
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved