>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش   
سال:1395 - دوره:4 - شماره:8


  tick  ارزیابی اثرات حفاظتی مصرف مکمل آغوز بر شاخص های آسیب عضلانی ناشی از ورزش در موش صحرایی - صفحه:9-19

  tick  اعتبار ساختاری و همزمان مقیاس درک فشار کار بدنی تصویری (Omni) در افراد نوجوان ناشنوا هنگام فعالیت زیربیشینه و درمانده ساز - صفحه:20-30

  tick  پاسخ شاخص های التهابی و آسیب عضلانی به فعالیت شدید هوازی در پسران سالم: ارتباط بین شاخص ها - صفحه:31-41

  tick  مقایسه اثر شدت های مختلف دهیدراسیون بر قدرت ایزومتریک، توان بی هوازی و استقامت عضلانی زنان فعال - صفحه:42-54

  tick  اثر دو روش تمرینی بر برخی نشانگرهای سیستم ایمنی در ورزشکاران نوجوان - صفحه:55-65

  tick  افزایش توانایی آپوپتیک سلول‌های لنفوسیتی پس از تمرینات سازگاری در زنان غیر فعال - صفحه:66-76

  tick  اثر 8 هفته تمرین استقامتی و مهار کننده نیتریک اکساید بر آپلین بافت چربی در رت های نر سالمند - صفحه:77-88

  tick  تاثیر تمرینات طناب زنی بر کنترل پاسچر، تعادل ایستا و پویای دانش آموزان پسر دارای کف پای صاف - صفحه:89-102

  tick  مقایسه نسبت نیروی عضلات آگونیست به آنتاگونیست و دامنه حرکتی ران در بازیکنان والیبال و افراد غیر ورزشکار - صفحه:103-113

  tick  پایایی جعبه عکسبرداری کف پا در اندازه گیری منتخبی از شاخص های اثر پا - صفحه:114-122

  tick  تاثیر هشت هفته ماساژ رفلکسولوژی کف پا بر تعادل و خطای حس عمقی مفصل مچ پای مردان سالمند - صفحه:123-135
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved