>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش   
سال:1392 - دوره:1 - شماره:2


  tick  تاثیر تمرین استقامتی شنا بر تغییرات شاخص آپوپتوزی و غلظت متالوتیونین کبدی موش های باردار در معرض مسمومیت کادمیوم - صفحه:9-20

  tick  ردیابی تغییرات التهاب سیستمیک متعاقب تمرینات مقاومتی با روش آکسفورد و مکمل زنجبیل در مردان والیبالیست - صفحه:21-34

  tick  آثار حاد دوی تناوبی هوازی و تمرین استقامتی با وزنه بر میزان اشتها در مردان دارای یاضافه وزن - صفحه:35-51

  tick  اثر یک برنامه اصلاحی 6 هفته ای بر بهبود کف پای صاف و تعادل ایستای پسران - صفحه:52-66

  tick  تخمین شدت تمرین هوازی دختران سالم جوان از طریق آزمون شمارش - صفحه:84-94

  tick  مقایسه تاثیر آب درمانی و فیزیوتراپی بر درد زانو، خشکی صبحگاهی، فعالیت های روزانه، عملکرد ورزشی و فعالیت های تفریحی ورزشکاران مرد مبتلا به استئوآرتریت زانو - صفحه:95-109

  tick  بررسی ارتباط بین سطح فعالیت بدنی با عوامل خطرزای قلبی - عروقی در دانشجویان پسر - صفحه:110-123

  tick  تعیین روایی و پایایی دستگاه قوس سنج اولتراسوند در اندازه گیری زاویه قوس کمری
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved