>
Fa   |   Ar   |   En
   تحول گفتمان هویت در ترکیه از کمالیسم به اسلام‌گرایی با تاکید بر حزب عدالت و توسعه  
   
نویسنده امام جمعه زاده جواد ,رهبر قاضی محمودرضا ,مرندی زهره
منبع جامعه شناسي سياسي جهان اسلام - 1392 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:45 -72
فایل تمام متن
چکیده    اصلی این مقاله تحلیل و تبیین روند چرخش گفتمان هویتی حاکم در ترکیه از کمالیسم به اسلام‏گرایی است. در این تحول گفتمانی، اسلام سیاسی با توجه به متغیرهای اجتماعی، تاریخی، ایدئولوژیکی و هویتی در جمهوری ترکیه، نقشی بسیار مهم را برعهده‏دارد. در این پژوهش، ضمن مرور مختصر عناصر هویتی ترکیه در دوره کمالیسم، به واکاوی تقابل گفتمان های اسلام‏گرایی و کمالیسم و سرانجام علل هژمونیک‏شدن گفتمان اسلام‏گرایی پرداخته‏شده‏است. بررسی ادبیات موجود درخصوص ترکیه نشان‏می دهد که پژوهش های صورت‏گرفته به‏طور عمده بر موضوع‏هایی ازقبیل امنیت، دموکراسی و فرایند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا تاکید‏می کنند و به‏نظرمی رسد که بیشتر آنها از اهمیت فرایندها و مکانیسم های هویتی اسلام گرایان ترکیه، نگرانی های اسلام گرایان درباره حفظ هویت اسلامی شان و همچنین سکولاریسم غفلت‏کرده اند؛ بنابراین این پژوهش در بررسی و تبیین تحول گفتمانی بالا، به نقش هویت اسلام گرایی و تاثیر آن بر سیاست های اتخاذشده توسط دولتمردان جدید (با تاکید بر حزب عدالت و توسعه) در این کشور اشاره‏دارد. طبق یافته های پژوهش که بر‏اساس روش تحلیل گفتمان به‏دست‏آمده‏است اسلام گرایان نوین ترکیه (در قالب حزب عدالت و توسعه) بازیگرانی هستند که به‏طور عملی توانسته اند گفتمان کمالیستی در این کشور را به روش های دموکراتیک و مسالمت جویانه تضعیف‏کرده، گفتمان تازه اسلام‏گرایی را در این کشور به منصه ظهور برسانند. این گفتمان جدید می خواهد تعریفی جدید از ارتباط اسلام و تجدد در جامعه ترکیه ارائه‏دهد. بنابراین، هدف اصلی این مقاله، فهم این امر است که اسلام گرایان ترکیه در دوران مختلف تاریخ جمهوری ترکیه با چه استراتژی ها و تاکتیک هایی با کنترل هویت دینی مردم توسط گفتمان کمالیستی به مقابله پرداخته اند
کلیدواژه گفتمان هویتی، اسلام‌گرایی، کمالیسم، ‌ حزب عدالت و توسعه
آدرس دانشگاه اصفهان, گروه علوم سیاسی, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی zohremarandi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved