>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه علمی پژوهشی اطلاعات جغرافیایی (سپهر)   
سال:1394 - دوره:24 - شماره:93


  tick  ارزیابی پتانسیل تصاویر سنجنده Oli در تفکیک شش رقم گندم ایرانی با استفاده از کتابخانه ی طیفی - صفحه:5-26

  tick  به کارگیری داده های سنجش از دور در آشکارسازی تغییرات پیچان رودی دلتای مند - بوشهر - صفحه:28-40

  tick  توسعه یک سامانه برنامه ریزی گردشگری بر پایه مدیریت زمانی و مکانی - صفحه:41-52

  tick  مقایسه کارآیی روش های پارامتریک و ناپارامتریک در طبقه بندی پوشش اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 (مطالعه موردی: بخشی از شهرستان دزفول) - صفحه:53-64

  tick  ارزیابی و مقایسه ی نتایج حاصل از بهینه سازی مدل گسترش آتش سوزی جنگلی بر مبنای اتوماتای سلولی با استفاده از دو الگوریتم Pso و Abc - صفحه:65-76

  tick  واکاوی احتمال تواتر و تداوم روزهای بارانی شهر شیراز با استفاده از مدل زنجیره مارکوف - صفحه:77-90

  tick  روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در سامانه اطلاعات مکانی به منظور تعیین نقاط بهینه حفاری در کانسار مس پرفیری نیسیان - صفحه:91-100

  tick  ارزیابی شرایط خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان طیّ (1410- 1391) با استفاده از ریز مقیاس نمایی داده های مدل گردش عمومی جو - صفحه:101-114
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved