>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه علمی پژوهشی اطلاعات جغرافیایی (سپهر)   
سال:1393 - دوره:23 - شماره:91


  tick  مدلسازی آسیب پذیری ساختمان های شهری با استفاده از روش های دلفی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط Gis (مطالعه موردی: منطقه 6 شهر تهران) - صفحه:5-20

  tick  ارزیابی روش های استخراج اطلاعات فیزیکی ساختمان های تخریب شده ناشی از زلزله و ارایه ی الگوریتمی بر پایه لایه های Gis و سنجش از دور - صفحه:21-42

  tick  بررسی شرایط سینوپتیکی و بیوکلیماتولوژی شاخص گرما با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در ایستگاه های ساحلی و دریایی جنوب و اثرات آن بر روی سلامت انسان - صفحه:43-54

  tick  پهنه بندی آلودگی فلزات سنگین خاک با استفاده از روش های کریجینگ و توابع پایه شعاعی (مطالعه موردی: شهرستان هریس) - صفحه:55-67

  tick  پایش و تحلیل سینوپتیکی پدیده گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور و Gis (مطالعه موردی: گرد و غبار18 ژوین 2012) - صفحه:69-80

  tick  مکانیابی بهینه محل دفن مواد زاید جامدشهری با استفاده از مدل (Ahp) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهرستان تنکابن) - صفحه:81-88

  tick  بررسی تاثیر روند تغییرات کاربری اراضی/ پوشش زمین بر وضعیت منابع آب زیرزمینی، با استفاده از تصاویر ماهواره ای ( مطالعه موردی: دشت گیلانغرب) - صفحه:89-97

  tick  اهمیت ژیوپلیتیکی جزایرایران درخلیج فارس (مطالعه موردی: جزیره فارسی) - صفحه:99-109
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved