>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی سازه و ساخت   
سال:1395 - دوره:3 - شماره:4


  tick  ارزیابی آسیب پذیری سازه های فولادی با دیوار برشی فولادی جدار نازک بر اساس توسعه منحنی های شکنندگی - صفحه:5-20

  tick  مدل سازی غیر خطی دیوار مصالح بنایی غیر مسلح تحت بار داخل صفحه و بررسی اثر پارامترهای مختلف در رفتار آن - صفحه:21-34

  tick  ارزیابی عملکرد انواع اتصالات خمشی در جلوگیری از خرابی پیشرونده‌ی قابهای خمشی فولادی - صفحه:35-48

  tick  ارزیابی شاخص ایمنی و کالیبراسیون ضرایب بار و مقاومت تیرهای بتنی مسلح تحت اثر تلاش‌های خمشی، برشی و پیچشی - صفحه:49-64

  tick  جزئیات اجرایی نوآورانه در اتصالات گیردار تیر به ستونهای صلیبی - صفحه:65-78

  tick  تشخیص الگوی آسیب دیوارهای برشی بتن‌آرمه با استفاده از تبدیل‌های ریاضیاتی - صفحه:79-96

  tick  بررسی اندرکنش خاک و سازه های مدفون در خاک با استفاده از مدلسازی بر اساس تحلیل المان محدود - صفحه:97-104

  tick  مقایسه کارایی میراگرهای جرمی و سیال تنظیم شونده در سازه های بلند تحت زلزله‌ حوزه نزدیک و دور - صفحه:105-119

  tick  بررسی استفاده از ورق‌های لچکی به عنوان ورق‌های پیوستگی ستون قوطی در اتصالات از پیش تایید شده جوشی تحت بارگذاری چرخه‌ای - صفحه:120-138

  tick  بررسی آزمایشگاهی و عددی ستون پروفیل کامپوزیت Gfrp بتنی محصورشده با Frp - صفحه:139-147
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved