>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی سازه و ساخت   
سال:1395 - دوره:3 - شماره:2


  tick  سر مقاله - صفحه:2-2

  tick  ارزیابی عملکرد لرزه‌ای مهاربندهای زانویی مجهز به آلیاژهای حافظه‌دار شکلی - صفحه:5-18

  tick  شناسایی معیارهای انتخاب پیمانکاران جزء در شرکت های پیمانکاری ساختمانی با رویکرد نوین استفاده از مدل کانو - صفحه:19-29

  tick  اثر آب مغناطیسی بر روی مقاومت و روانی بتن های توانمند - صفحه:30-41

  tick  ویژگی های بتن فوق توانمند و رفتار ترک‌خوردگی نمونه های کششی بتن مسلح - صفحه:42-58

  tick  ارزیابی پارامترهای لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی بر اساس Femap695 تحت زلزله‌های نزدیک گسل دوران داده شده - صفحه:59-72

  tick  بررسی خرابی پیشرونده در قاب‌های خمشی فولادی با پلان L شکل به کمک آنالیز حساسیت - صفحه:73-85

  tick  تاثیر بار محوری قائم بر ارتعاش آزاد سازه‌های قابی متقارن با روش سیستم پیوسته - صفحه:86-100

  tick  مدل ارزیابی پیچیدگی پروژه‌های ساخت‌ و ساز بزرگ در ایران - رویکرد Anp فازی - صفحه:101-112

  tick  ارزیابی تاثیر جداساز لرزه‌ای اصطکاکی - لاستیکی در خرابی پیش‌رونده پل‌ها - صفحه:113-132

  tick  تحلیل غیرخطی سدهای بتنی وزنی تحت حرکت نرمال ریزگسل ساختگاه - صفحه:133-155
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved