>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی سازه و ساخت   
سال:1394 - دوره:2 - شماره:4


  tick  سخن سردبیر - صفحه:2-2

  tick  ارزیابی رفتار غیرخطی سیستم دوگانه قاب-دیوار برشی فولادی تحت گروهی از زلزله‌های واقعی - صفحه:5-17

  tick  ارزیابی لرزه‌ای و انتخاب جانمایی بهینه میراگر اصطکاکی سیلندری در سازه‌های فلزی - صفحه:18-30

  tick  ارزیابی رفتار اعضای سازه‌ای بتن‌آرمه تحت اثر بارهای یکنواخت با استفاده از مدل خرپایی - صفحه:31-47

  tick  اضافه مقاومت قاب‌های مهاربندی واگرای فولادی طراحی شده بر مبنای تغییرمکان - صفحه:48-61

  tick  الگوی توزیع ارتفاعی بار زلزله برای قاب‌های خمشی فولادی با درنظرگرفتن رفتار غیرخطی اعضا - صفحه:62-75

  tick  شناسایی عیوب لوله‌های حامل سیال با استفاده از روش ردگیری اندرکنش دینامیکی بار متحرک خارجی - صفحه:76-89

  tick  ارزیابی اقتصادی پروژه‌های Bot با یکپارچه‌سازی روش‌های شبیه‌سازی پویایی سیستم و منطق فازی - صفحه:90-103

  tick  شناسایی خرابی در سازه‌ها با استفاده از روش‌های مبتنی بر تحلیل حساسیت تحت زلزله‌های مصنوعی - صفحه:104-116

  tick  مقایسه اثر زلزله‌های حوزه نزدیک و زلزله‌های حوزه دور بر پاسخ لرزه‌ایسیستم ‌خاک-شمع-سازه - صفحه:117-130

  tick  برآورد ضرایب عملکرد لرزه‌ای قاب خمشی فولادی به کمک تحلیل بار افزون مرسوم و پیشرفته با نگاه به اثر مودهای بالاتر و زلزله نزدیک گسل پالس‌گونه - صفحه:131-145
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved