>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم   
سال:1394 - دوره:3 - شماره:3


  tick  بررسی مصدومین سوانح و حوادث ثبت شده در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - صفحه:1-9

  tick  فشار کاف لولۀ داخل تراشۀ دهانی در بیماران تحت تهویۀ مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه - صفحه:10-15

  tick  همبستگی بین مهارت های ارتباطی و ارتباط استاندارد پرستاران در مجتمع حضرت رسول اکرم، 1392 - صفحه:16-24

  tick  رضایتمندی بیمار از کیفیت آموزش بیمار در بیمارستان خاتم الانبیاء - صفحه:25-31

  tick  رابطۀ بین سطوح مراقبت از بیمار و مدت اقامت در بیمارستان - صفحه:32-40

  tick  آسیب شناسی نظام سلامت ایثارگران - صفحه:41-52

  tick  تاثیر سیستم مدیریت کیفیت بر درمان بیمار محور در یک مرکز درمان ناباروری - صفحه:53-62

  tick  اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر کاهش پریشانی در بیماران با درد مزمن - صفحه:63-69

  tick  تاثیر درمان شناختی - رفتاری بر شدت درد در بیماران با درد مزمن - صفحه:70-75

  tick  گزارش یک مورد از ترومای نافذ شکمی - صفحه:76-79

  tick  پیش آگهی مهم ترومای نافذ گردن: گزارش یک مورد - صفحه:80-83
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved