>
Fa   |   Ar   |   En
   دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های زبانشناختی قرآن   
سال:1396 - دوره:6 - شماره:1


  tick  نقش پادگفتمان‌ها در تحلیل گفتمانی سوره کهف(واکاوی داستانهای یاران غار و خضر و موسی) - صفحه:1-16

  tick  معناشناسی «ارث» مبتنی بر تحلیل‌های ریشه‌شناختی - صفحه:17-30

  tick  امکان‌سنجیِ طرح تفسیر زیبایی‌شناختی قرآن کریم - صفحه:31-48

  tick  پی‌جویی «قرائت عامه» در کتب تفسیری سده‌های نخست و نقش آن در ترجیح قرائت - صفحه:49-68

  tick  تبارشناسی واژه قرآنی «صلاة» - صفحه:69-86

  tick  روش‌شناسی تفسیر واژگانی اهل بیت با محوریت روایات تفسیری اصول الکافی - صفحه:87-108

  tick  مفهوم شناسی واژه «سلطان» در قرآن کریم - صفحه:109-132

  tick  جایگاه روش تفسیر ساختاری در فهم قرآن کریم(مطالعه موردی آیات 104، 114، 275 سوره بقره) - صفحه:133-152

  tick  تبیین فهم آیه اکمال دین بر اساس نظم فراخطی ‌قرآن - صفحه:153-176

  tick  انسان‌انگاری مفاهیم مجرد در زبان قرآن از دیدگاه شناختی - صفحه:177-188

  tick  بررسی زبان‌شناختی تشابه‌ها و تفاوت‌های صرفی و نحوی و لغوی گفت‌وگوهای پیامبران در سورۀ اعراف - صفحه:189-206

  tick  نظم تقابلی «ارض و سماء» در گفتمان قرآنی بر پایۀ نظریۀ انسجام - صفحه:207-226

  tick  تحلیل مولّفه‌های معنایی «امام» درآیه 12 سوره مبارکه یس با بهره‌گیری از روابط هم‌نشینی و جانشینی - صفحه:227-244

  tick  بررسی قواعد گسترش‌ معنایی حرف «عن» در قرآن با رویکرد شناختی - صفحه:245-262
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved