>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت پرستاری   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:3-4


  tick  بررسی موانع و تسهیل کننده های تصمیم گیری بالینی پرستاران - صفحه:9-17

  tick  واکاوی تبصره 1 ماده 496 قانون مجازات اسلامی 1392 جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسئولیت پرستاران - صفحه:9-17

  tick  رابطه هوش عاطفی پرستاران با مدیریت تضاد و استرس شغلی آنان - صفحه:18-28

  tick  رابطه بین ابعاد یادگیری گروهی و فردی در یادگیری سازمانی پرستاران بالینی : مطالعه موردی - صفحه:18-27

  tick  موانع خصوصی سازی در پرستاری - صفحه:28-36

  tick  رابطه بین صلاحیت تکنیکی بالینی و سازماندهی مدیران پرستاری با صلاحیت بالینی پرستاران تازه کار در بیمارستان های آموزشی: یک مطالعه آینده نگر - صفحه:29-41

  tick  بررسی متغیرهای پیش بین تعهد سازمانی در پرستاران - صفحه:37-44

  tick  رابطه ساده و چندگانه متغیرهای فردی و سازمانی با دلبستگی شغلی در پرستاران - صفحه:42-53

  tick  نهادینه سازی نقش آموزشی پرستاران بر اساس مدل دمینگ (Pdca) - صفحه:45-57

  tick  فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان درمانی - صفحه:54-64

  tick  اثر بخشی روش های ارایه مراقبت پرستاری موردی و پرایمری بر کیفیت ارتباط پرستار- بیمار در بخش های ویژه قلبی - صفحه:58-66

  tick  ارتباط هوش اخلاقی پرستاران با رضایت بیماران از مراقبت های پرستاری - صفحه:65-75

  tick  واکافت فرآیند دارودهی، شناخت خطاها و عوامل موثر در ایجاد آن ها - صفحه:67-81

  tick  ارایه مدل ساختار ارتباطی بین رهبری معنوی، کارتیمی و اعتماد سازمانی در پرستاران - صفحه:76-87
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved