>
Fa   |   Ar   |   En
   روان پرستاری   
سال:1396 - دوره:5 - شماره:4


  tick  ارتباط سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی با سلامت عمومی پرستاران در بیمارستان‌های دولتی غرب مازندران - صفحه:1-7

  tick  مقایسه سیستم‌های مغزی رفتاری، تنظیم شناختی هیجان و نارسایی‌های شناختی در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، اختلال افسردگی اساسی و افراد بهنجار - صفحه:8-18

  tick  تاثیر آموزش بر احساس شایستگی مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی - صفحه:19-26

  tick  پیگیری روند تاثیر آموزش روانی خانواده محور برمبنای الگوی آتکینسون و کویا بر عود و شدت علائم اسکیزوفرنی - صفحه:27-33

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی روانشناختی و متابعت درمانی بیماران کرونر قلبی - صفحه:34-43

  tick  بررسی ابعاد ادراک از خداوند در بیماران همودیالیزی شهر قزوین در سال 1395 - صفحه:44-51

  tick  تبیین ادراک پرستاران از ایمنی بیمار در بخش‌های روان‌پزشکی: یک مطالعه کیفی - صفحه:51-60

  tick  مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش، تعهد و دارودرمانی بر بهبود بیماران مبتلا به افسردگی اساسی - صفحه:61-68
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved