>
Fa   |   Ar   |   En
   روان پرستاری   
سال:1396 - دوره:5 - شماره:1


  tick  بررسی سبکهای فرزندپروری زنان شاغل در بیمارستان و برخی متغیرهای مرتبط در بیمارستانهای منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درسال 1393 - صفحه:1-6

  tick  اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و ناگویی هیجانی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو - صفحه:7-14

  tick  اثربخشی روش شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر رشد پس از سانحه در کودکان آزاردیده - صفحه:15-21

  tick  بررسی تاثیر مدل مراقبت مشارکتی بر حمایت اجتماعی و خودکارآمدی عمومی سالمندان - صفحه:22-29

  tick  مشاوره گروهی با استفاده از تکنیک‌های گشتالتی بر روحیه و احساس تنهایی سالمندان ساکن آسایشگاه - صفحه:30-38

  tick  بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و سلامت عمومی درمراقبین خانوادگی بیماران روانی - صفحه:40-46

  tick  اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر کیفیت زندگی افراد پرخاشگر - صفحه:47-53

  tick  تاثیر مدیریت تنش به شیوه شناختی رفتاری بر استرس شغلی و روش‌های سازگاری روان پرستاران - صفحه:54-63
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved