>
Fa   |   Ar   |   En
   رایانش نرم و فناوری اطلاعات   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:2


  tick  انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم باینری جستجوی هارمونی مبتنی بر روش طبقه بندی Ova - صفحه:3-12

  tick  کاهش مصرف انرژی در شبکه بر روی تراشه با ارائه یک الگوریتم نگاشت کارآ - صفحه:13-21

  tick  شاهد سیستم رای گیری اینترنتی امن با بهره گیری از زیرساخت های بانکی - صفحه:22-33

  tick  ارائه روشی جدید جهت تعیین هوشمند تعداد همسایه در الگوریتم K- نزدیک ترین همسایه با بکارگیری الگوریتم ژنتیک - صفحه:34-43

  tick  ارائه یک روش جدید میانگین گیری از سیگنال مبتنی بر ضریب همبستگی و بررسی کارایی آن روی گیربکس خودروی پنج دنده - صفحه:44-57

  tick  ترکیب دسته بندی کننده ها بر اساس استفاده هم زمان از کدهای خروجی تصحیح خطا و الگوریتم های دیگر - صفحه:58-69

  tick  روشی نو برای انطباق پایدار اثر انگشت، با استفاده از پردازنده های گرافیکی، توسط کودا - صفحه:70-76

  tick  استخراج مدل رقومی زمین از داده های لیدار و تصاویر هوایی رقومی و شناسایی ساختمان ها و معابر درون شهری توسط شبکه عصبی پیش خورانده - صفحه:90-102

  tick  ارائه یک روش پیاده سازی موازی و مقیاس پذیر برای افزایش کارائی سیستم رمزنگاری خم بیضوی - صفحه:104-112
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved