>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد و مدیریت شهری   
سال:1393 - دوره:3 - شماره:9


  tick  بررسی تاثیر عوامل فردی و محیطی بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری منطقه 18 تهرا ن - صفحه:1-13

  tick  تبیین نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت تغییر کارکنان بانک شهر - صفحه:15-28

  tick  تحلیل منابع و نهادهای اجتماعی موثر بر بهبود رفتار مصرفی خانوار شهری (مطالعه موردی: رفتار مصرفی انرژی) - صفحه:29-43

  tick  تخمین قیمت مسکن شهر اهواز با استفاده از شبکه مصنوعی - صفحه:45-57

  tick  تعیین اندازه بهینه و پایدار شهر در یک الگوی اقتصاد محلی (مطالعه موردی: کلان‌شهرهای ایران) - صفحه:59-72

  tick  رابطه فراموشی سازمانی با عملکرد شهرداری در زمینه توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 16 تهران) - صفحه:73-85

  tick  روش‌های تامین مالی نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) - صفحه:87-103

  tick  سنجش میزان رضایت استفاده کنندگان از سیستم حمل و نقل عمومی در منطقه البرز جنوبی - صفحه:105-123

  tick  سنجش میزان رضایتمندی ساکنین مسکن مهر با رویکرد مدیریت شهری (مطالعه موردی: مجتمع بوستان شهر جدید هشتگرد) - صفحه:125-141

  tick  میزان فشردگی و گستردگی توسعه مدیریت شهری از منظر توسعه پایدار (مطالعه موردی : شهر یزد) - صفحه:141-156
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved