>
Fa   |   Ar   |   En
   طب توانبخشی   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:4


  tick  ارتباط تعادل ایستا و شاخص های آنتروپومتریکی تیراندازان نخبه بزرگسال زن و مرد ایرانی - صفحه:1-10

  tick  ارزیابی راستای کشکک در سندرم درد کشککی- رانی - صفحه:11-19

  tick  بررسی تاثیرات تمرینات ذهنی بر بهبود تعادل و کیفیت زندگی بیماران سکته مغزی مزمن - صفحه:20-27

  tick  بررسی تاثیر آموزش مدرسه ای بر مهارت آگاهی واجشناختی کودکان دوزبانه لک-فارس زبان 6 ساله - صفحه:28-33

  tick  بررسی تاثیر کاردرمانی زودهنگام پس از جراحی بر عملکرد و شدت علایم بیماران مبتلا به سندرم تونل مچ دست - صفحه:34-40

  tick  مقایسه تعادل ایستا و پویای زنان و مردان وابسته به اپیوئیدهای تحت درمان با متادون با افراد سالم - صفحه:41-48

  tick  طراحی ابزار ارزیابی مهارتهای ارتباطی دانشجویان توانبخشی براساس مدل کارکف - صفحه:49-56

  tick  بررسی تکرار پذیری درون آزمونگر گونیامتر در حرکات فعال گردن در دختران جوان بدون علامت - صفحه:57-64

  tick  تاثیر فوری اعمال ارتعاش کل بدن بر حداکثر قدرت ایزومتریک عضله دوسر بازویی در قدرت های مختلف انقباضی - صفحه:65-79

  tick  تاثیر گوش دادن به موسیقی بر عملکرد حلزون در جوانان استفاده کننده از وسایل شخصی پخش موسیقی - صفحه:80-88

  tick  مقایسه وضعیت راستای ستون فقرات و لگن و عملکرد عضلات کف لگن در زنان با و بدون افتادگی احشاء لگنی - صفحه:89-97

  tick  بررسی فعالیت الکترومیوگرافی عضلات چهارسر زانو در وضعیتهای مختلف چرخشی ران در زنجیره بسته حرکتی در زنان سالم - صفحه:98-106

  tick  بررسی تفاوت ضخامت لایه فیبر های عصبی شبکیه در دو چشم افراد آنیزومتروپ غیر آمبلیوپ و ارتباط آن با استرئوپسیس این افراد - صفحه:107-115

  tick  رابطه خودگفتاری مثبت و منفی با اضطراب رقابتی و درصد صحیح سرویس در مسابقه والیبال - صفحه:116-124

  tick  تاثیر چهار هفته تمرینات اصلاحی بر زاویه سر به جلو و شاخص های اسپیرومتری دانشجویان دختر - صفحه:125-132

  tick  بررسی مقایسه ای شنوایی دایکوتیک در سالمندان و جوانان با استفاده از آزمون اعداد دایکوتیک - صفحه:133-141

  tick  بررسی سلامت روانی در افراد کم شنوای بزرگسال - صفحه:142-147

  tick  بررسی تعادل ایستا و سینماتیک اندام تحتانی هنگام راه رفتن در بیماران دارای زانوی پرانتزی - صفحه:148-155

  tick  بررسی وضعیت تفکر انتقادی دانشجویان علوم پزشکی و تاثیر برنامه ی درسی دانشگاه ها برآن: مقاله مروری - صفحه:156-165

  tick  بررسی فعالیت الکتریکی عضلات اطراف زانو در افراد مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال: مقاله مروری - صفحه:166-172

  tick  ترجمه، تطابق فرهنگی، روایی و اعتبار یک ابزار: عوامل موثر بر تصمیم گیری محقق - صفحه:173-183
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved