>
Fa   |   Ar   |   En
   طب توانبخشی   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:1


  tick  بررسی ارتباط بین پارامتر های اتاق قدامی با میزان نزدیک بینی توسط دستگاه اکولایزر - صفحه:1-6

  tick  بررسی تاثیر مداخلات کاردرمانی بر عملکرد درکی حرکتی و مهارت های ترسیمی کودکان کم توان ذهنی - صفحه:7-16

  tick  بررسی تکرارپذیری روش سونوگرافی برای ارزیابی ضخامت عضله ذوزنقه فوقانی در بیماران مبتلا به نقاط ماشه ای نهفته عضله ذوزنقه فوقانی - صفحه:17-25

  tick  بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه Cape (مشارکت کودک در اوقات فراغت و سرگرمی) در افراد ناتوان17-7 سال - صفحه:26-32

  tick  مقایسه نیروی عکس العمل عمودی زمین هنگام راه رفتن در کودکان دارای کف پای صاف و کف پای نرمال - صفحه:33-41

  tick  بررسی هوش هیجانی دانشجویان کارشناسی جدیدالورود دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 90-1389 - صفحه:42-48

  tick  بهینه سازی و کنترل ربات توانبخش راه رفتن - صفحه:49-62

  tick  تاثیر خستگی عملکردی بر روی شاخص های تعادلی ایستا و پویای ورزشکاران دارای مچ پای ناپایدار - صفحه:63-71

  tick  تاثیر راهنمایی‌ شناختی بر مولفه‌های اکوستیکی نوای گفتار در کودکان بهنجار 12- 8 سال - صفحه:72-81

  tick  سیر تحولی تصمیم گیری پرخطر در نمونه ای از کودکان ایرانی - صفحه:82-89

  tick  طراحی سیستم افتراق دهنده دقیق کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالی از کودکان با اختلال رفتار مقابله‌ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:90-98

  tick  مقایسه وضعیت سلامت عمومی در والدین کودکان فلج مغزی و سالم - صفحه:99-106

  tick  همسویی غالبیت دست و چشم و تاثیر آن بر عملکرد ورزشی در تیر اندازان با کمان - صفحه:107-113

  tick  درمان مبتنی بر توانبخشی در کودکان دارای اختلالات پردازش شنوایی مرکزی - صفحه:113-123

  tick  نگرش فیزیوتراپی در درمان مثانه ی عصبی - صفحه:124-132
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved