>
Fa   |   Ar   |   En
   طب توانبخشی   
سال:1392 - دوره:2 - شماره:4


  tick  شناسایی میکروارگانیسم های موجود در مجموعه عدسی های تماسی رنگی آزمایشی با قابلیت استفاده مجدد (Reusable Color Contact Lens Trial Sets) در مطب ها و کلینیک های خصوصی چشم تهران 1391 - صفحه:1-7

  tick  بررسی بسامد پایه‌ی صدای آموزگاران مقطع ابتدایی در واکه‌های زبان فارسی - صفحه:8-14

  tick  مقایسه تاثیر دو روش بستن چشم بطور تمام وقت و پاره وقت در درمان تنبلی چشم (غیر استرابیسمی با شدت متوسط) در کودکان 3 تا 7 سال - صفحه:15-21

  tick  تنظیمات پاسچرال پیش بینانه عضلات تنه در حرکت فلکسیون یکطرفه اندام فوقانی - صفحه:22-30

  tick  بررسی وضعیت شنوایی رانندگان وسایل نقلیه سنگین و نیمه سنگین - صفحه:31-36

  tick  تاثیرتکنیک های یوگا بر کاهش تظاهرات روانی سندرم بی حرکتی در زنان سالمند - صفحه:37-45

  tick  بررسی مقایسه ای اثر زاویه فیس فرم بر روی حدت بینایی با تباین پایین قبل و بعد از محاسبه تغییرات نمره ناشی از آن - صفحه:46-54

  tick  توانمندی مولکول هیدروژن در کاربردهای پیشگیری و درمانی در کم شنوایی ناشی از نویز - صفحه:55-66
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved