>
Fa   |   Ar   |   En
   دو فصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری   
سال:1394 - دوره:22 - شماره:7


  tick  بررسی ارتباط بین سیرت اساتید با آموزش مبتنی بر دیالوگ (مطالعه مورد؛ دانشگاه اصفهان) - صفحه:1-16

  tick  تحلیل کانونی رابطه منزلت‌های هویت تحصیلی با اهمالکاری تحصیلی در میان دانش‌آموزان - صفحه:17-28

  tick  پیش‌بینی کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی بر اساس ذهنیت فلسفی و انگیزش شغلی آنان - صفحه:29-48

  tick  ارائه مدل ساختاری مهارت‌های مطالعه، احساس خودکارآمدی و ارزشیابی دانشجویان از کیفیت برنامه درسی (مطالعه مورد؛ دانشگاه شیراز) - صفحه:49-64

  tick  نقش کمال‌گرایی و اهداف پیشرفت در پیش‌بینی اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر پایه‌ی اول متوسطه - صفحه:65-78

  tick  نقش تعدیل کننده اندازه مدرسه در رابطه فرهنگ مدرسه با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان - صفحه:79-88

  tick  ارزیابی وضع موجود و مطلوب برنامه درسی مجازی دانشگاهی از دید دانشجویان - صفحه:89-106

  tick  توصیف تجارب و ادراک معلمان و کارشناسان از آموزش در کلاس‌های چند پایه دوره ابتدایی مناطق روستایی کلیبر - صفحه:107-120

  tick  رابطه علّی بین هدف تبحری کلاس و هدف عملکردی کلاس با سازگاری اجتماعی با میانجی گری اهداف پیشرفت اجتماعی در دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان - صفحه:121-132

  tick  تدوین الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی– یادگیری در دوره ابتدایی - صفحه:133-148

  tick  بررسی میزان، اهداف، مراحل و موانع بهره‌گیری از رسانه‌های آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری از دید معلمان دوره ابتدایی شهر تهران - صفحه:149-162

  tick  تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر رشد سازگاری فردی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی مازندران - صفحه:163-174

  tick  بررسی عوامل موثر بر توسعه‌ پژوهش‌های دانشجویی (مطالعه‌ مورد؛ دانشگاه هوایی شهید ستاری) - صفحه:175-188

  tick  بررسی رابطه ادراک از محیط یادگیری کلاس با تاب آوری تحصیلی - صفحه:189-198

  tick  تبیین جایگاه زبان در تقویت مبانی، تصریح اهداف و توسعه‌ی‌ وسایل تربیت - صفحه:199-220
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved