>
Fa   |   Ar   |   En
   دو فصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری   
سال:1392 - دوره:20 - شماره:3


  tick  شناسایی وجوه و ابعاد مغفول برنامه درسی هنر دوره ابتدایی - صفحه:1-18

  tick  مقایسه دانش آموزان دبیرستانی پسر شهرستان دهدشت با سبک های یادگیری متفاوت از لحاظ خلاقیت و راهبردهای یادگیری خودگردان - صفحه:19-34

  tick  بررسی چالشهای آموزش عالی بینالمللی در دانشگاه شهید بهشتی - صفحه:35-49

  tick  تدریسِ دانشگاهی: کدام روش؟ - صفحه:49-79

  tick  بررسی دیدگاه صاحب‌نظران و معلمان درخصوص برنامه‌ درسی آموزش علوم ایران به‌منظور پیشنهاد الگوی مناسب برنامه درسی آموزش علوم - صفحه:79-101

  tick  بررسی جو «یادگیری‌محور» مدرسه و ارتباط آن با اثربخشی مدرسه - صفحه:101-119

  tick  ‌دانش معلمان درباره پژوهش و نیاز آنان به آموزش پژوهش - صفحه:119-133

  tick  توان آزمون بندر- گشتالت در پیش‌بینی مشکلات دیکته‌نویسی کودکان پیش‌دبستانی - صفحه:133-146

  tick  تهیه و اعتباریابی پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه: کاربرد روش آمیخته در عمل - صفحه:147-162

  tick  بررسی سطح توانمندی شغلی مربیان پرورشی دوره ابتدایی و راهکارهای توسعه آن - صفحه:163-179

  tick  مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه‌ دوم ابتدایی کلاس‌های چندپایه با دانش‌آموزان مدارس عادی در مهارت‌های زبان فارسی - صفحه:179-195

  tick  شناسایی موانع اجرای برنامه معلم پژوهنده از دید معلمان پژوهنده و کارشناسان: مورد مطالعه استان همدان - صفحه:195-218

  tick  مدیریت کیفیت در مدارس شاهد و ایثارگر: بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده کیفیت خدمات آموزشی و معرفی مدل مطلوب - صفحه:217-230

  tick  دیدگاه دبیران دوره متوسطه درخصوص بی‌انضباطی کلاسی دانش‌آموزان و راهکارهای بهبود مدیریت کلاس - صفحه:231-243

  tick  ارزیابی تطبیقی کتب درسی زبان انگلیسی دوره‌ دبیرستان با آموزشگاه‌های آزاد از دید معلمان - صفحه:243-256

  tick  بررسی رابطه تفکر انتقادی با تولید علم در میان اعضای هییت علمی دانشگاه شاهد - صفحه:257-289

  tick  مقایسه ویژگی‌های شخصیتی مرتبط با کارآفرینی در دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی و غیرانتفاعی شهرستان گرمسار - صفحه:289-302

  tick  تاثیر آموزش‌وپرورش پیش‌دبستانی بر پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دوزبانه اول ابتدایی - صفحه:303-312

  tick  رابطه اضطراب یادگیری زبان عربی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران برحسب جنسیت و رشته تحصیلی - صفحه:313-324

  tick  رابطه خودتنظیمی با انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران - صفحه:325-388

  tick  تاثیر آموزش هوش عملی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر پایه سوم راهنمایی - صفحه:339-350

  tick  تاثیر روش تدریس مشارکتی با تاکید بر جریت‌آموزی (بیانی) بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس دین و زندگی - صفحه:351-360

  tick  بررسی موانع خانوادگی مشارکت اولیای دانش‌آموزان در امور مدارس متوسطه شهر اصفهان - صفحه:361-378

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به شیوه گروهی بر میزان خودمتمایز‌سازی پسران نوجوان دبیرستانی - صفحه:379-388
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved