>
Fa   |   Ar   |   En
   دو فصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری   
سال:1390 - دوره:18 - شماره:1


  tick  روابط علی عملکرد تحصیلی قبلی و انجام تکالیف خانه با عملکرد تحصیلی بعدی با میانجی گری خودکار آمدی برای یادگیری و مسئولیت پذیری در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهر اهواز - صفحه:1-24

  tick  پیشرفت تحصیلی: نقش نیازهای روانشناختی اساسی و سبک های هویت - صفحه:25-38

  tick  تاثیر روش تدریس کاوشگری بر پرورش مهارت های تفکر فلسفی دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی در درس علوم تجربی - صفحه:39-52

  tick  ارتباط بین سبک های تعاملی معلمان با خودپنداری دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان شیراز - صفحه:53-66

  tick  بررسی نگرش دانشجویان به تحقیق و ارتباط آن با باورهای خودکارآمدی در انجام تحقیق - صفحه:67-80

  tick  بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس خصوصیات اخلاقی در دانش آموزان دبیرستانی - صفحه:81-92

  tick  بررسی فرهنگ کارآمدی گروهی در مدارس ابتدایی شهر تهران و رابطه آن با عملکرد معلمان این مدارس - صفحه:93-108

  tick  بررسی تاثیر آموزش بازسازی اسنادی در تغییر نگرش دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر اصفهان نسبت به درس ریاضی - صفحه:109-117
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved