>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات مدیریت ورزشی   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:36


  tick  تدوین برنامه استراتژیک پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی - صفحه:17-42

  tick  بررسی توازن الگوهای فرهنگ سازمانی درفدراسیون‌های ورزشی ایران - صفحه:43-56

  tick  حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران؛ حمایت یا بازاریابی کمین؟ - صفحه:57-72

  tick  پیش‌بینی عملکرد سازمانی از طریق مدیریت دانش در سازمان‌های ورزشی - صفحه:73-92

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های ورزشی - صفحه:93-112

  tick  الگوی ساختاری روابط استراتژی های دانش با ظرفیت یادگیری فردی و سازمانی در بین معلمان تربیت‌بدنی - صفحه:113-130

  tick  اولویت‌بندی عوامل موثر بر چابکی سازمانی درکمیتۀ ملی المپیک ایران - صفحه:131-146

  tick  مدل‌سازی تاثیر بازارگرایی بر رفتار آتی مشتریان اماکن ورزشی با توجه به ارزش ادراک ‌شده - صفحه:147-166

  tick  اثر مهارت ‌ارتباطی و رفتار شهروندی بر سرمایة اجتماعی سازمان‌های ورزشی - صفحه:167-188

  tick  نقش مدیریت ارتباط با مشتری در وفاداری مشتریان به مراکز تفریحی ورزشی - صفحه:189-208

  tick  نقش ابعاد کارآفرینی بر عملکرد مدیران ادارات ورزش و جوانان - صفحه:209-226

  tick  رابطۀ جو سازمانی و کیفیت زندگی کاری با بهره‌وری در سازمان‌های ورزشی - صفحه:227-242
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved