>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات مدیریت ورزشی   
سال:1394 - دوره:7 - شماره:29


  tick  ارزیابی موانع توسعۀ بازاریابی ورزشی در ایران - صفحه:13-36

  tick  عوامل موثر بر عملکرد ورزش قهرمانی در ایران - صفحه:37-50

  tick  تدوین الگوی مدیریت نظام داوطلبی ورزش ایران - صفحه:51-66

  tick  تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی سرمایه‌های سازمانی مطالعۀ موردی: فدراسیون‌های ورزشی - صفحه:67-84

  tick  بررسی امکان‌سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در اداره‌های تربیت بدنی - صفحه:85-98

  tick  بررسی عوامل محیطی موثر بر توسعۀ کارآفرینی در ورزش کشور - صفحه:99-116

  tick  رابطۀ مهارت های ارتباطی با مهارت های مدیریتی و اثر آن‌ بر فرهنگ سازمانی سازمان های ورزشی: مدل معادلات ساختاری - صفحه:117-138

  tick  مقایسۀ کیفیت خدمات در تماشاگران باشگاه‌های سوارکاری و والیبال - صفحه:129-140

  tick  تصمیم گیری اخلاقی مربیان ورزشی بر‌اساس پست و سابقۀ مربیگری - صفحه:141-158

  tick  پیش بینی اثربخشی سازمانی بر‌اساس معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ - صفحه:159-174

  tick  تاثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر هویت تیمی در لیگ برتر فوتبال ایران - صفحه:175-192

  tick  رابطۀ توانمندی روان شناختی با رضایت شغلی داوران فوتبال - صفحه:193-208

  tick  رابطۀ هوش عاطفی با جامعه‌پذیری سازمانی و کار گروهی در کارشناسان تربیت‌بدنی - صفحه:209-220

  tick  رابطۀ بین ابعاد مدیریت مشارکتی با مقاومت در‌برابر تغییر در مسئولین تربیت‌بدنی - صفحه:221-233
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved