>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات مدیریت ورزشی   
سال:1394 - دوره:7 - شماره:30


  tick  چالش های مدیریت ورزش قهرمانی در ایران - صفحه:13-34

  tick  تاثیر جاذبۀ تبلیغی بر قصد آینده و نگرش به تبلیغ مصرف‌کننده در خدمات ورزشی - صفحه:35-54

  tick  شناسایی اتحاد‌های استراتژیک در توسعۀ گردشگری ورزشی استان‌های شمالی ایران - صفحه:55-70

  tick  مقایسه یادگیری سازمانی درباشگاه های ورزشی براساس ایزو9000 - صفحه:71-84

  tick  بررسی جایگاه الگوی سایبرنتیک در ادارات کل ورزش و جوانان استان های منتخب کشور - صفحه:85-104

  tick  مطالعۀ تاثیر امتیاز میزبانی بر عملکرد کشورهای میزبان - صفحه:105-120

  tick  بررسی ارتباط جوسازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیل‌کنندۀ متغیرهای جمعیت‌شناختی - صفحه:121-138

  tick  ارتباط ابعاد ساختار سازمانی و کارآفرینی مدیران سازمان های ورزشی کشور - صفحه:139-152

  tick  تعهد، رفتار مربیگری، جو انگیزشی و نیازها در دختران ورزشکار - صفحه:153-168

  tick  استاندارد‌سازی پرسش‌نامۀرضایت شغلی وود در فدراسیون‌های ورزشی - صفحه:169-184

  tick  ارتباط بین هوش فرهنگی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی - صفحه:185-202

  tick  رابطۀ علی باورها، نگرش به تبلیغات از طریق ورزش و تبلیغات عام - صفحه:203-224

  tick  مطالعه راهبرد های مدیریت ورزش کشور به روش سوات - صفحه:225-240

  tick  اولویت‌بندی موانع فنی‌ـ‌ سازمانی کاربرد It در سازمان‌های ورزشی با Ahp - صفحه:241-251
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved