>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات مدیریت ورزشی   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:26


  tick  بررسی ابعاد کیفیت خدمات در گردشگری ورزشی - صفحه:15-36

  tick  طراحی مدل تاثیرگذاری کیفیت خدمات بر وفاداری، رضایت مشتری، ارزش ادراک‌شده و رفتار آتی مشتریان در مجموعه‌های تفریحی ورزشی آبی - صفحه:37-58

  tick  بررسی عوامل موثر بر بروز بی‌انضباطی در کلاس‌های تربیت بدنی مدارس از دیدگاه معلمان تربیت بدنی - صفحه:59-70

  tick  بررسی ارتباط بین کارکردهای اهتمام بر عوامل مدیریتی و حفظ نیروهای انسانی در وزارت ورزش و جوانان - صفحه:71-92

  tick  طراحی مدل معادلات ساختاری نقش هویت تیمی در بروز مولفه‌‌های رفتار شهروندی تماشاگران - صفحه:93-108

  tick  تحلیل عوامل انگیزشی داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - صفحه:109-122

  tick  تحلیل میزان توسعه‌یافتگی شهرهای میزبان گردشگران ورزشی خارجی در کشور بر اساس عوامل جذب با استفاده از روش Taxonomy - صفحه:123-146

  tick  ارتباط سلامت سازمانی با تعهد سازمانی و درک حمایت سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی - صفحه:147-164

  tick  رابطه بین عوامل کارآفرینی سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی در اساتید تربیت بدنی - صفحه:165-180

  tick  تدوین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان در سازمان ورزش شهرداری تهران - صفحه:181-198

  tick  ارتباط انگاشت منابع قدرت مربیان با تعهد ورزشی بازیکنان و نقش تعدیل‌کننده سن و سابقه ورزشی - صفحه:201-216
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved