>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات مدیریت ورزشی   
سال:1393 - دوره:7 - شماره:27


  tick  مطالعه سیاست ها و راهبردهای ورزش همگانی نظام جامع توسعه ورزش کشور - صفحه:15-30

  tick  تعیین عوامل اساسی وفاداری ورزشکاران تیم های ملی فدراسیون های ورزشی نسبت به پوشاک و برندهای ورزشی - صفحه:31-46

  tick  اثر شوک تغییر مربی بر عملکرد تیم در لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ‌های منتخب اروپا - صفحه:47-62

  tick  طراحی و تدوین برنامه راهبردی والیبال ساحلی ایران - صفحه:63-86

  tick  طراحی مدل ورزش همگانی ایران - صفحه:87-108

  tick  تاثیر ابعاد کیفیت خدمات بر میزان رضایتمندی از خدمات باشگاه های بدن سازی شهر تهران - صفحه:109-126

  tick  بررسی و تحلیل علل بی رغبتی فرهنگیان استان مازندران به فعالیت های ورزشی با تاکید بر متغیرهای ویژگی های شخصی و عوامل سوق دهنده - صفحه:127-146

  tick  اعتباریابی و رواسازی ابزار ارزیابی قابلیت های یادگیری سازمانی در فدراسیون های ورزشی ایران - صفحه:147-164

  tick  مقایسه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری«سی.آر.ام» در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک از دیدگاه کارشناسان ، مدیران و متخصصان - صفحه:165-184

  tick  ارتباط بین هوش هیجانی و استراتژی مدیریت بحران (مطالعه موردی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد) - صفحه:185-198

  tick  تعیین عوامل پیش بینی کننده خودکارآمدی شغلی مدیران هیئت های ورزشی استان تهران - صفحه:199-218
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved