>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات مدیریت ورزشی   
سال:1392 - دوره:5 - شماره:20


  tick  ارتباط هوش معنوی و هوش فرهنگی با بهره وری کارکنان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - صفحه:15-36

  tick  ارزیابی عملکرد پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1387-1377 - صفحه:37-62

  tick  انگیزه‌های حمایت هواداران باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران - صفحه:63-78

  tick  تحلیل موانع فرهنگی و اجتماعی موثر بر اجرای سیاست‌هایی کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه‌ای ایران - صفحه:79-96

  tick  مطالعه اکتشافی معیارهای ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور - صفحه:97-126

  tick  تلفیق توابع تحلیلی تیسن و اورلی در مکان‌گزینی اماکن ورزشی - صفحه:127-148

  tick  بررسی ارتباط بین ابهام نقش، انسجام تیمی و رضایت ورزشکاران بسکتبالیست - صفحه:149-158

  tick  ارتباط Tqm و اثربخشی در فدراسیون‌های ورزشی انفرادی منتخب کشور - صفحه:159-172

  tick  مشکلات مربیان ورزش اراک و ارایه راه کارهای حل آن‌ها - صفحه:173-184

  tick  بررسی چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان‌ها - صفحه:185-204

  tick  ارایه الگوی اضطراب رایانه سازمان‌های ورزشی ایران - صفحه:205-220

  tick  آسیب شناسی راهبردی ورزش همگانی در ایران و ارایه راهکارهای توسعه بر اساس مدل Swot - صفحه:221-238
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved