>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات مدیریت ورزشی   
سال:1392 - دوره:5 - شماره:21


  tick  مطالعه تطبیقی مدیریت کلان داوطلبان ورزشی در ایران و کشورهای منتخب - صفحه:15-36

  tick  مقایسه عوامل استرس‌زای مربیان حرفه‌ای فوتبال ایران - صفحه:37-54

  tick  طراحی مدل کارآفرینی سازمانی مبتنی بر رابطه ساختار سازمانی با ابعاد گرایش‌های کارآفرینانه سازمانی در سازمان تربیت بدنی - صفحه:55-66

  tick  بررسی دیدگاه دانشجویان درباره نقش چندرسانه ای ها در آموزش و یادگیری تربیت بدنی - صفحه:67-80

  tick  ارتباط درک حمایت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران - صفحه:81-96

  tick  وضعیت به کارگیری استراتژی‌های آمیخته ترویج در بخش تولیدی صنعت ورزش - صفحه:97-110

  tick  ارایه مدل پیشنهادی برای مکان گزینی اماکن ورزشی با استفاده از تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی ( (Gisو روش های تصمیم گیری چندمعیاره (Mcdm) - صفحه:111-126

  tick  ارایه چارچوب نظری و طراحی الگو برای توسعه ورزش همگانی در ایران - صفحه:127-148

  tick  اولویت بندی موانع توسعه حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی بر اساس جمع بندی نتایج روش‌های Madm با استفاده از تکنیک ادغامی Poset - صفحه:149-172

  tick  ارتباط بین ایمنی و کارآیی اماکن و تاسیسات ورزشی از دیدگاه دانشجویان با میزان شیوع آسیب‌های ورزشی - صفحه:173-194

  tick  ارتباط اعتماد بین فردی و رفتارهای سیاسی با سبک‌های حل تعارض در میان کارکنان ادارات کل تربیت بدنی استان‌های منتخب - صفحه:195-218

  tick  تبیین رابطه بین جامعه پذیری سازمانی با وجدان کاری کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران - صفحه:219-232
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved