>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی میکروارگانیسم ها   
سال:1396 - دوره:6 - شماره:23


  tick  ارزیابی رنگ‌زدایی زیستی ترکیبات رنگی آزو توسط آرکی‌های نمک‌دوست - صفحه:1-17

  tick  معرفی قارچ Fusarium Sp. Utmc 5039 به‌عنوان گونۀ قارچی توانمند در تولید بیوسورفاکتانت و ارزیابی توان آن در حذف زیستی نفت خام - صفحه:19-33

  tick  ردیابی ژن بتالاکتاماز در باکتری‌های جداشده از خاک‌های کشاورزی، چراگاه و معدن پیرامون معادن استان همدان، ایران - صفحه:35-48

  tick  بهینه‌سازی تولید آنزیم لاکاز نوترکیب توسط مخمر یارروویا لیپولیتیکا در محیط‌کشت حاوی گلوکز به عنوان منبع کربن با روش تاگوچی - صفحه:49-56

  tick  واکسن پرتوتابی‌شده بیماری ویروسی تب برفکی تایپ آسیا-1 و ارزیابی پاسخ ایمنی در خوکچه هندی - صفحه:57-66

  tick  تاثیر پلی بتاهیدروکسی بوتیرات و باکتریهای تجزیه‌کننده آن بر تنوع متابولیکی باکتریهای بیهوازی روده در تاسماهی سیبری (Acipenser Baerii) - صفحه:67-74

  tick  وقوع سویه‌های وروتوکسیژن باکتری اشریشیا کلی در مدفوع گاو و مقاومت آنتی‌بیوتیکی آنها در گاوداری‌های اطراف شهرکرد - صفحه:75-84

  tick  شناسایی سریع و اختصاصی سرووار بیماری‌زای سالمونلا تیفی‌موریوم با استفاده از روش تکثیر هم‌دمای به‌واسطه حلقه (Lamp) - صفحه:85-94

  tick  غربالگری سویه‌های Pseudomonas Flurescens از نظر ویژگی‌های محرک رشد گیاه و تحمل به شوری - صفحه:95-107

  tick  جداسازی و شناسایی سویه‌های بومی مولد فیتاز و بهینه‌سازی تولید آنزیم در آنها - صفحه:109-118
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved