>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی میکروارگانیسم ها   
سال:1396 - دوره:6 - شماره:22


  tick  مقایسه تولید سلولاز در سلول‌های جهش‌یافتۀ Trichoderma Parceramosume Ptcc5140 - صفحه:1-13

  tick  زیست‌سنتز نانومیله‌های اکسید روی به‌وسیلۀ باکتری زانتوموناس‌کمپستریس - صفحه:15-25

  tick  بهبود تولید اتانول و بیوگاز از کاه گلرنگ با استفاده از فرآوری با سود سوزآور - صفحه:27-43

  tick  شناسایی باکتری‌های تحمل ‌کنندۀ شوری از خاک ‌های شور گلستان و بررسی برخی صفات فیزیولوژیک آنها - صفحه:45-57

  tick  بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های ساختاری، عملکردی و دامنۀ میزبانی آنزیم‌ها و پروتئین‌های موثر در تولید و تجمع لیپید در منابع بیودیزلی - صفحه:59-76

  tick  شناسایی نمونه‌ای از قارچ سپید پوساننده و ارزیابی توان آن در زیست ‌بهسازی خاک‌های آلوده به هیدروکربن‌های نفتی - صفحه:77-88

  tick  تشخیص مولکولی سریع بیماری لکه قهوه‌ای مرکبات با استفاده از ژن Act در Alternaria Alternata - صفحه:89-99

  tick  بررسی کاربرد اینترفرون گاما برای تشخیص بیماران مبتلا به سالک التیام‌ناپذیر - صفحه:101-112

  tick  جداسازی و شناسایی باکتری‌های اکسیدکنندۀ گوگرد در خاک کشاورزی و بررسی عملکرد اکسایش گوگرد - صفحه:113-125

  tick  تولید پلی‌هیدروکسی‌بوتیرات با استفاده از عصارۀ آنزیمی آزوسپریلوم‌برازیلنس در محیط عاری از سلول - صفحه:127-142
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved