>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی میکروارگانیسم ها   
سال:1396 - دوره:6 - شماره:21


  tick  کنترل زیستی قارچ‌های پیتیوم اولتیموم و فوزاریوم سولانی توسط سویه‌های بومی باسیلوس سوبتیلیس - صفحه:1-14

  tick  جداسازی و شناسایی باکتری شیمیولیتوتروف اجباری Thioalkalivibrio Sp. سویۀ Ema و بهینه‌سازی حذف تیوسولفات در شرایط شور و قلیایی - صفحه:15-29

  tick  معرفی قارچ تحمل‌کنندۀ نمک Mucor Circinelloides Utmc 5032 به‌منظور حذف ترکیبات هیدروکربنی نفت خام - صفحه:31-45

  tick  جداسازی، تعیین هویت وتهیۀ الگوی ژنومی باکتری‌های عضوکمپلکس مایکوباکتریوم‌توبرکولوزیس از گاو های توبرکولین مثبت استان قم با روش Pgrs Rflp - صفحه:47-52

  tick  بررسی توان تولید آنزیم Acc-دآمیناز در باکتری‌های جداسازی شده از خاک‌های خشک، شور و شور-سدیمی و انتخاب باکتری کارآمد در تولید آنزیم - صفحه:53-66

  tick  بررسی ویژگی‌ها و افزایش تولید آمیلاز در سویه‌های جهش‌یافته باسیلوس‌لیکنیفورمیس بومی ایران - صفحه:67-81

  tick  ارزیابی آثار حشره‌کش و علف‌کش‌های مختلف بر جمعیت جلبک سبز سندسموس‌کواردیکودا (Scenedesmus Quadricauda) - صفحه:83-95

  tick  بررسی روش‌های مختلف ارزیابی تولید سیدروفور در سودوموناس‌های فلورسنت بومی ایران - صفحه:97-106

  tick  بهینه سازی تولید لیزین در باکتری کورینه باکتریوم گلوتامیکوم سویۀ Atcc15032 با روش رویه پاسخ - صفحه:107-122

  tick  بررسی فعالیت ضدباکتری عصاره‌های اتری و هگزانی ریزجلبک Chlorella Vulgaris در شرایط آزمایشگاهی بر باکتری‌های بیماری‌زا - صفحه:123-134
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved