>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی میکروارگانیسم ها   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:17


  tick  تعیین و مدل‏سازی شرایط بهینه کاتالیتیکی آنزیم بتاگلوکاناز باسیلوس سابتیلیس B5d - صفحه:1-14

  tick  بررسی فعالیت ضد‏میکروبی عصاره متانولی گلسنگ فولجنسیا فولجنس در شرایط In Vitro و In Vivo - صفحه:15-26

  tick  فراوانی جمعیت اشریشیا کلی در شیرینی‏‏های عرضه شده در شهر اصفهان - صفحه:27-34

  tick  تاثیر اکتوئین و هیدروکسی اکتوئین خارجی بر برخی فعالیت‏های ضد قارچی سویه Pseudomonas Fluorescens Utpf5 در شرایط شوری - صفحه:35-48

  tick  بررسی اثر شربت گلوکز و شکر قهوه‏ای به عنوان سوبسترا ارزان قیمت در تولید روغن توسط گونه قارچی Mortierella Alpina Cbs 754. 68 - صفحه:49-60

  tick  جداسازی و شناسایی باکتری‏های تجزیه کننده نفت خام از شکم‏پا Haustrum Scobina‏‏ جمع‏آوری شده از خلیج فارس (ناحیه ساحلی بندرعباس) - صفحه:61-72

  tick  جداسازّی ‏و ‏شناسایی ‏سویه‏های ‏سودوموناس ‏تجزیه‏کننده ‏استونیتریل از ‏آب‏انبار ‏گنجعلی‏خان ‏کرمان - صفحه:73-86

  tick  تهیه و ارزیابی ویژگی لیپوزوم‏های اشریشیاکلی به عنوان یک سیستم دارو رسانی نوین به سلول‏های سرطانی کولون - صفحه:87-96

  tick  بررسی توانایی تولید بیوسورفکتانت توسط دو باکتری Bacillus Pumilus 1529 و Bacillus Subtilis Wpi - صفحه:97-110

  tick  بررسی اثر سورفکتانت توئین 80 بر رشد و مصرف دی‌بنزو‌تیوفن توسط قارچ اگزوفیالا اسپینیفرا جداسازی شده از خاک آلوده به نفت - صفحه:111-120

  tick  جداسازی و بهینه‏سازی تولید آنزیم پکتیناز یک آنزیم مفید صنعتی از قارچ‏های آسپرژیلوس نایجر، ریزوپوس اوریزه و پنی‏سیلیوم کریزوژنوم - صفحه:121-140

  tick  بررسی معدنی شدن زیستی در نهشته‏های تراورتنی چشمه بادآب سورت، کیاسر، مازنداران - صفحه:141-158

  tick  بررسی اثر ضد میکروبی و ضد اتصالی لاکتوباسیلوس‏های ‏پروبیوتیکی بر باکتری اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک ‏‏(Upec) - صفحه:159-170

  tick  بررسی سویه‏های اشرشیاکلی (E.Coli) به‏دست آمده از بستنی سنتی بر اساس پروفایل پروتئینی در شهر اصفهان - صفحه:171-184

  tick  غربال‏سازی و شناسایی سویه کارا در جذب اکسی‏آنیون‏های سلنیوم به منظور تصفیه زیستی فاضلاب - صفحه:185-198
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved