>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی میکروارگانیسم ها   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:13


  tick  کنترل‏ زیستی‏ علف‏ هرز‏ پیچک‏ صحرایی Convolvulus Arvensis با‏ استفاده‏ از پروتئین‏ نوترکیب‏ Nep1‏ حاصل‏ از Fusarium Oxysporum‏ - صفحه:1-10

  tick  بررسی آثار بازدارندگی ترکیبات فورفورال و هیدروکسی متیل فورال در طی فرآیند تخمیر بر روی رشد و بازده اتانول تولیدی توسط مخمر ساکارومایسس سرویسیه - صفحه:11-24

  tick  ردیابی ژن‏های مولد انتروتوکسین در ایزوله‏های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از ناگت مرغ در استان اصفهان به روش Pcr - صفحه:25-34

  tick  اثر روغن زیتون با خلوص متفاوت بر روی تولید لیپاز مخمر یارروویا لیپولیتیکا - صفحه:35-42

  tick  ارزیابی آثار مهاری عصاره‏های گیاه گز (Tamarix Hispida) بر فرم منفرد و بیوفیلمی 6 باکتری پاتوژن - صفحه:43-56

  tick  جداسازی پروتئین لایه سطحی کالوباکتر و کریستالیزاسیون آن به روی سطوح صاف - صفحه:57-66

  tick  بهینه‏سازی فرآیند حذف زیستی کافئین توسط سلول‏های رویشی سویه بومی مخمری ساکارومایسس سرویزیه با استفاده از روش تحلیلی تاگوچی - صفحه:67-82

  tick  استفاده از لجن فعال به‌عنوان مکمل در محیط‌ کشت تولید اتانول - صفحه:83-92

  tick  بررسی امکان ایجاد تغییر در جوامع باکتریایی دستگاه گوارش ماهی سفید (Rutilus Frisii Kutum) با استفاده از پربیوتیک مخمری - صفحه:93-104

  tick  اثر تغییر ترکیبات محیط کشت و عامل‏های محیطی در الگوی رشد و تشکیل بیوفیلم توسط Mycobacterium Marinum Ccug 20998 - صفحه:105-116

  tick  جداسازی و شناسایی باکتری‏های مولد بیوپلیمر پلی‏هیدروکسی‏آلکانوآت از خاک‏های آلوده به نفت منطقه مسجد سلیمان و بهینه‏سازی شرایط تولید - صفحه:117-128

  tick  جداسازی و شناسایی مولکولی کلستریدیوم بای فرمانتانس از برکه‏های بی‏هوازی تصفیه‏خانه فاضلاب - صفحه:129-138

  tick  جداسازی لاکتوباسیلوس پلانتاروم از ارقام مختلف زیتون بومی ایران و بررسی فعالیت ضد میکروبی آن بر دو باکتری بیماری‏زای خانواده انتروباکتریاسه - صفحه:139-160

  tick  شناسایی ژن متالوبتالاکتاماز Blaspm-1 در سویه‏های مقاوم به ایمی‏پنم سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران بستری بیمارستان‏های شهر اصفهان - صفحه:161-170

  tick  تثبیت باسیلوس در بید‏های آلژینات کلسیم برای حذف فلز نیکل - صفحه:171-180
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved