>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی میکروارگانیسم ها   
سال:1393 - دوره:3 - شماره:11


  tick  بررسی و خالص‏سازی نسبی آنزیم (های) موثر در احیای تلوریت از باکتری نمک دوست Salinicoccus Iranensis - صفحه:1-20

  tick  افزایش میزان تولید آنزیم گزیلاناز از باسیلوس موجاونسیس با استفاده از روش جهش‏زایی تصادفی - صفحه:21-36

  tick  بررسی فعالیت Acc دآمیناز در ریزوباکتری‏های جدا شده از خاک‏های مناطق شمال کشور - صفحه:37-46

  tick  غربال‏گری، خالص‏سازی و شناسایی دیاتومه‏های سیستم تصفیه پساب خروجی شرکت پالایش نفت کرمانشاه - صفحه:47-58

  tick  بررسی آلودگی محصولات مختلف لبنی عرضه شده در شهر اصفهان به قارچ‏های ساپروفیت - صفحه:59-70

  tick  مطالعه فراوانی و مقاومت دارویی باکتری لاکتوکوکوس گارویه در ماهیان قزل آلای رنگین کمان در استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:71-78

  tick  بهینه‏سازی تولید آلفا آمیلاز توسط باسیلوس آمیلولیکویی‌ فسینز با روش سطح پاسخ - صفحه:79-90

  tick  بیوکنترل عامل مولد بیماری شانکر مرکبات با استفاده از ترکیبات ضد میکروبی تولید شده توسط قارچ K-03 Aspergillus Awamori - صفحه:91-98

  tick  جداسازی سودوموناس‏های مقاوم به نانو اکسید روی از خاک و بررسی ژن‏های دخیل در مقاومت - صفحه:99-108

  tick  بررسی آلودگی گوشت گوساله عرضه شده در سطح شهر اصفهان به کلستریدیوم دیفیسیل با روش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز با تکنیک چندتایی - صفحه:109-116
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved