>
Fa   |   Ar   |   En
   بهداشت و توسعه   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:2


  tick  ارتباط فاکتورهای خطر مرتبط با سبک زندگی و بیماری عروق کرونر قلب در ساکنین استان یزد: مطالعه مورد – شاهدی - صفحه:98-109

  tick  ارزیابی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی- عضلانی و ارتباط آن با میزان بار کاری در کارمندان مرکز 118مخابرات شهرستان سنندج - صفحه:110-121

  tick  ارزیابی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی- عضلانی یک صنعت تولید آلومینیوم با استفاده از روش‌های Reba و Qec - صفحه:122-133

  tick  مقادیر سرب موجود درآب میوه‌های تجاری پر مصرف عرضه شده در فروشگاه‌های مواد غذایی شهر کرمان در سال 1392 - صفحه:134-141

  tick  ارزیابی پوسیدگی‌های قابل توجه (Significant Caries) درکودکان 6 ساله شهر کرمان در سال 1390 - صفحه:142-151

  tick  حذف نالترکسون از محیط‌ های آبی با استفاده از نانولوله‌های کربنی چند دیواره - صفحه:152-165

  tick  رابطه بین سکون‌زدگی شغلی با تحلیل رفتگی کارکنان بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1391 - صفحه:166-174

  tick  دلایل لغو عمل جراحی در ایران: یک مطالعه مرور نظام مند - صفحه:175-187
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved