>
Fa   |   Ar   |   En
   بهداشت و توسعه   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:1


  tick  ارزیابی الگوی مصرف میوه و سبزی بر اساس توصیه های هرم راهنمای غذایی ، در دانشجویان دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان - صفحه:1-12

  tick  تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر واردات محصولات پزشکی و دارویی ایران - صفحه:13-23

  tick  تببین وضعیت نظام مراقبت گروه های در معرض خطر بیماری سل در ایران: یک مطالعه کیفی - صفحه:24-44

  tick  سنجش و مقایسه آلودگی جیوه در بافت عضله گروه های طولی مختلف ماهی کپور معمولی موجود در تالاب شادگان - صفحه:45-57

  tick  اپیدمیولوژی خودکشی و اقدام به آن در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی سال های 1391-1388 - صفحه:58-70

  tick  بررسی موانع گسترش زایمان طبیعی و راهکارهای افزایش آن از دیدگاه متخصصین زنان و ماماها - صفحه:71-78

  tick  تاثیر آموزش تغذیه بالینی در کنتر ل قندخون و لیپید های سرم بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان شهید باهنر، شهر کرمان - صفحه:79-89

  tick  بررسی مسمومیت با سموم ارگانو فسفره در جمعیت انسانی در ایران: یک مرور سیستماتیک - صفحه:90-97
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved