>
Fa   |   Ar   |   En
   بهداشت و توسعه   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:2


  tick  تخمین تابع تقاضای دارو برای بیماری های خاص در ایران از طریق بودجه خانوار؛ سال1392 - صفحه:89-101

  tick  بررسی رابطه بین سبک مدیریتی با مهارت های تغییر و نوآوری مدیران بیمارستان های آموزشی شیراز - صفحه:102-113

  tick  بررسی اپیدمیولوژیک موارد مرگ مادر در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال های 90-1388 - صفحه:114-123

  tick  آشنایی کارکنان بیمارستانهای شهر کرمان نسبت به فرهنگ ایمنی بیمار - صفحه:124-132

  tick  بررسی باورهای بهداشتی در زمینه انجام آزمون پاپ اسمیر براساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی (Hbm) در زنان مراجعه کننده به درمانگاه های مراکز بهداشت شهر بندرعباس - صفحه:133-145

  tick  کیفیت خواب و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری و مامایی کرمان - صفحه:146-157

  tick  پایایی و روایی پرسشنامه های رضایت زناشویی کانزاس و اینریچ کوتاه شده به زبان فارسی - صفحه:158-167

  tick  غلظت باقیمانده آرسنیک در جمعیت ایرانی و عوارض سلامتی ناشی از آن: یک مرور سیستماتیک - صفحه:168-180
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved